Reglement Zondag en speciale markten

SKD 2018

Reglement Zondag en speciale markten SKD 2018

De Pinkster en zondagsmarkten worden georganiseerd door Stichting Koopcentrum Dappermarkt (SKD).

Ten behoeve van deze zijn regels opgesteld “Regelement Zondag en speciale markten Dappermarkt”.

 1. Op de zondagsmarkten is van toepassing;
  1. De marktverordening 2016 van de Gemeente Amsterdam, hierna te noemen “Marktverordening”.
  2. Het marktreglement Dappermarkt 2018 van Stadsdeel Oost, hierna te noemen “marktreglement Dappermarkt”.
  3. Het regelement Zondag en Speciale Markten Dappermarkt, hierna te noemen “Dapper RZSM”.
  4. Het sanctiebeleid zondags en speciale markten Stichting Koopcentrum Dappermarkt, hierna te noemen “Dapper SZSM”.
 2. Inschrijving voor een standplaats geschiedt op het daarvoor bestemde formulier van SKD of via info@dappermarkt.nl .
 3. Per inschrijfformulier of inschrijving via internet kan slechts 1(één) naam worden ingevuld, de ingevulde naam is gelijk aan die van de daadwerkelijke plaats houder.
 4. Het is niet toegestaan de standplaats of gedeelte van de standplaats in gebruik te geven aan derden anders dan de levenspartner, kinderen, personeel (*ingevolge formulier loonbelasting) of mede-eigenaar (*volgens KVK). Bij constatering (*op verzoek door plaats houder aan te tonen) van het overtreden van deze bepaling zal door of namens SKD een sanctie worden opgelegd conform het van toepassing zijnde sanctiebeleid.
 5. Meerdere namen op 1(één) inschrijfformulier maken de inschrijving ongeldig met uitzondering van dubbele naamgeving en echtgenoten.
 6. De verantwoordelijkheid van de inschrijving ligt bij de ondertekenaar van het inschrijfformulier welke gelijk is aan de ingevulde naam van de standplaatshouder op dat formulier.
 7. Inschrijfformulieren zonder ondertekening en niet volledig ingevuld worden niet in behandeling genomen.
 8. De inschrijver dient een ruime omschrijving te geven van de branche en artikelen welk hij/zij op de betreffende zondag of speciale markt presenteert (e.v.t. foto) en verkoopt. Onvoldoende en/of onvolledige omschrijving kan leiden tot weigering tot het toewijzen van een standplaats.
 9. Afwijkende presentatie van branche en artikelassortiment op de zondag of speciale markt van het vermelde op het inschrijfformulier kan leiden tot maatregelen genoemd in het sanctiebeleid.
 10. Een foutief en/of onjuist ingevuld inschrijfformulier en/of bankrekeningnummer komt geheel voor verantwoordelijkheid van de inschrijver/ondertekenaar.
 11. Tegelijk bij inschrijving dient het inschrijfgeld te worden voldaan. Betaling geschiedt contant of per pin.
 12. Er vindt geen restitutie plaats wanneer een toegewezen standplaats niet wordt ingenomen of indien sanctiemaatregelen op de betrokkene van toepassing zijn.
 13. Indien na betaling van het inschrijfgeld geen plaats wordt toegewezen heeft de inschrijver recht op restitutie van het volledige inschrijfgeld.
 14. De inschrijver is persoonlijk verantwoordelijk voor het terughalen van het inschrijfgeld indien er sprake is van het gestelde onder artikel 13 (dertien). Hij/zij dient dan persoonlijk en onder vertoon van legitimatie het inschrijfgeld bij de SKD (via het kramenzetberdijf Vos-Rugaart v.o.f.) terug te halen.
 15. Het recht van restitutie vervalt indien de inschrijver verzuimt om persoonlijk binnen 30 (dertig) dagen na afloop van de betreffende zondag/speciale markt het inschrijfgeld terug te halen zoals omschreven onder artikel 14 (veertien).
 16. Indeling en plaats toewijzing geschiedt onder verantwoordelijkheid van de SKD. De toewijzing van standplaatsen wordt bij publicatie bepaald. Tegen deze toewijzing staat geen rechtsmiddel open op grond van de genoemde regelgeving onder artikel 1 (één).
 17. De plaats toewijzing geschiedt op basis van branches, artikelen en presentatie. Overblijvende standplaatsen kunnen worden toegewezen met inachtneming van het inschrijfnummer Dappermarkt bij de gemeente Amsterdam. Het is niet toegestaan met een branchevreemd artikel, anders dan omschreven op het inschrijfformulier voor die zondag/speciale markt, de standplaats of gedeelte van de standplaats in te nemen. Het sanctiebeleid zondag en speciale markten is van toepassing.
 18. Het staat de inschrijver niet vrij, na sluiting inschrijving datum zondag/speciale markt de toegewezen standplaats te weigeren en daarmee te annuleren. De inschrijver heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Indien ingeschrevene de toegewezen plaats niet kan innemen dient hij het te melden. Niet melden betekent automatisch dat u zich niet meer kan inschrijven voor de eerst volgende zondag/speciale markt en bent u daar al voor ingeschreven dan krijgt u restitutie min de kosten.
 19. Mede op grond van het bepaalde onder artikel 18 (achttien) is onderling ruilen en/of afstaan van standplaats(en) niet toegestaan. . Het sanctiebeleid zondag en speciale markten is van toepassing.
 20. De openingstijden van de zondag/speciale markten zijn van 10.00 (tien) tot 18.00 (achttien)uur, wijzigingen onder voorbehoud.
 21. Indien toegewezen standplaats(en) om 9.00 (negen) uur niet door standplaatshouder zichtbaar zijn ingenomen, worden deze als vervallen verklaard zonder recht van restitutie van de inschrijfgelden. Waarneming en constatering daartoe geschiedt door de dienstdoende marktmeester onder verantwoordelijkheid van de SKD.
 22. De standplaatshouder is verplicht gedurende de zondag/speciale markt persoonlijk aanwezig te zijn. Het niet aanwezig zijn kan leiden tot maatregelen genoemd in het sanctiebeleid.
 23. De wijzen van afvalinzameling en het afvoeren van afval op de zondag en speciale markt. Deze is gelijkelijk aan het “Markt Regelement 2018 Dappermarkt ”, artikel 7. Het sanctiebeleid zondag en speciale markten is van toepassing.
 24. Gebruik, inrichting en de uitvoering van kramen en verkoopinrichting. Hier is het artikel 3.1 van het ”Markt Regelement 2018 Dappermarkt” van kracht. Waarbij punt 1 opening tijd van 9.00 (negen) uur tot 18.00 (achttien) uur is. Het sanctiebeleid zondag en speciale markten is van toepassing.
 25. Om 18.30 uur moet de plaats schoon en vrij van vervoer en inrichting (eigen materiaal) worden opgeleverd. Het sanctiebeleid zondag en speciale markten is van toepassing.
 26. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de ondertekenaar kennis te hebben genomen van en ingestemd met het “regelement zondag en speciale markten Dappermarkt” en de daaraan gelieerde regelingen genoemd onder artikel 1 (één). Het regelement wordt u uitgereikt bij inschrijving.

Bijlage; Reglement zondag en speciale markten SKD 2018

3 Het gebruik, de inrichting en de uitvoering van kramen en verkoopinrichtingen
Artikel 3.1 Gebruik, inrichting en uitvoering van kramen en eigen verkoopinrichtingen

 1. De openingstijden van de markt zijn van 9:00 tot 17:00 uur. De marktondernemer bezet zijn marktplaats gedurende de openingstijden van de markt.
 2. Het plaatsen van een verkoopinrichting moet tussen 6:30 uur en 8:00 uur.
 3. De marktondernemer is verplicht om materiaal bij zich te hebben waarmee, in geval van toename van de wind, de marktkraam deugdelijk kan worden vastgezet aan de stormankers.
 4. Vaste plaats houders en tijdelijke vaste plaats ouders nemen voor 8:45 uur hun marktplaats in.
 5. Het is verboden om op de markt aan de achterzijde van de marktkraam goederen aan te bieden of te verhandelen.
 6. Het is verboden om overspanningen of luifels te bevestigen aan de marktkraam.
 7. De achterzijde van de kraam uitsluitend mag worden afgesloten met een demontabelzeil, aanvoermateriaal of een voertuig.
 8. Voor plaatsen waarop een verkoopinrichting is toegestaan geldt dat dissels, zij- en achterkleppen, deuren en andere voorwerpen in de verkoopopstelling niet mogen uitsteken buiten de toegewezen marktplaats.
 9. Het hebben van koopwaar, borden en reclamemateriaal op of buiten de kap van de marktkraam vóór de doorgetrokken witte lijn op het asfalt van het marktterrein is niet toegestaan.
 10. De achterzijde van de kraam mag uitsluitend worden afgedicht met:
  1. een demontabel zeil;
  2. een voertuig of overig aanvoermateriaal dat niet langer is dan de breedte van de toegewezen marktplaats(en) en niet hoger dan 3,20 meter hoogte.
 11. Wanneer de marktondernemer gebruikte artikelen als koopwaar aanbiedt, dient dit voor het publiek duidelijk zichtbaar door middel van bebording te worden aangegeven.

7 De wijze van afvalinzameling en het afvoeren van afval op de markt
Artikel 7.1 Afval

 1. De marktondernemer is verplicht tenminste één afvalzak in of aan zijn marktkraam of eigen verkoopinrichting zichtbaar aanwezig en in gebruik te hebben en daarin het restafval van de marktplaats onmiddellijk in te zamelen.
 2. De marktondernemer die waren verkoopt die bedoeld zijn voor onmiddellijke consumptie, plaatst aan de voorzijde van zijn marktplaats twee afvalvoorzieningen.
 3. Op eerste aanwijzing van de markttoezichthouder verwijdert de marktondernemer het aanwezige vuil en/of afval.
 4. De ondernemer slaat het afval gedurende de marktdag, op de marktplaats buiten het zicht van het publiek en niet verwaai baar op.
 5. Na afloop dient klein afval in afgesloten afvalzakken en karton gevouwen en gebundeld met tape te worden aangeboden op de daartoe aangewezen afvalvoorziening.
 6. Het is verboden om de volgende vormen van afval achter te laten of aan te bieden bij de afvalvoorzieningen op de markt:
  1. Vloeibaar afval in de vorm van oliën of vetten;
  2. Dierlijk afval;
  3. Chemisch afval.
 7. De kosten voor het verwijderen of verwerken van onjuist aangeboden of niet opgeruimd afval worden bij de overtreder in rekening gebracht.